Menu

Она Тилим Жону Дилим Реферат

23.09.2017

Тарбиявий соат Она тилим – жону дилим Она тилим – жону дилим. ОНА ТИЛИМ — ЖОНУ ДИЛИМ.

Шеър ёздиму б. Тилим туриб Мана ушбу кунга .

Foydali web- resurslar / Axborot resurslari / Zarafshon shahar 2- sonli o'rta ta'lim maktabi. Kириш Мамлакатимизда . V- VI- синфларда “Конституция оламига саё. Ушбу байрам юртимизда умумхал. Танланган асарлар .

Давлатимиз рамзлари    2    Муси. А. Орипов шеъри,    М.

Бурxонов муси. Давлат байро. Она тилим    1    Одобнома    Оила - бахт . Конституциямизда оила мавзуси. Тарбиявий соат    Она тилим – жону дилим    Она тилим – жону дилим (. Мен боламан. Бутун дунё болаларининг ме. IХ- синф:   “Тадбиркорлик”, “Давлат ва и.

Шахсий ва ижтимоий э. Ресурсларнинг чекланганлиги. Танлов ва унинг му. Танлов зарурияти. Муросали танлов. 4- мавзу: Ишлаб чи. Табиий ресурслар. Капитал ресурслар.

Табиий омил. Капитал омили. Тадбиркорлик омили. Ме. Фан ва техника тара. Ихтисослашув. Худудий ихтисослашув. И. Анъанавий и. Марказлашган режали и.

Она Тилим Жону Дилим Реферат

Товар тушунчаси. Товар- пул алмашуви. Пулнинг вазифалари. Турли мамлакат пуллари. Замонавий пуллар. Бозор ва унинг турлари. Сотувчи ва харидор. Улар орасидаги олди - сотди муносабатлари.

Бозорнинг вазифалари. Бозорнинг турлари. Бозорда нархнинг шаклланиш механизми. Нархларнинг вазифалари. Бозор . Бозор иштирокчилари: ишлаб чи. Улар орасида бозор шароитидаги товар- пул муносабатлари. Бозор инфратузилмалари.

Оила ва уй   х. Истеъмолчи даромадлари. Истеъмолчи харажатлари. Оила бюджети. Мажбурий харажатлар. Эркин харажатлар.

Мулк тушунчаси. Мулкнинг пайдо б. Мулк ва ундан фойдаланиш б. Мулк объекти: ер ва экин майдонлари, табиий бойликлар, инсон .

Мулк субъекти: ало. Мулк шакллари. Хусусий мулк. Жамоа мулки. Давлат мулки. Хусусийлаштириш. Инсон капитали. Моддий капитал. Тадбиркорлик фойдаси. Реал ва номинал даромад. Жам. 1. 5- мавзу: И.

Истеъмолчи   . Товарнинг штрих коди. Талаб ва таклиф (7 соат)1. Талаб ва талаб . 1. Талабга таъсир этувчи бош.

Нормал товарлар. Бир- бирининг . Таклиф чизи. Таклифга таъсир этувчи бош. Мувозанат нарх ва мувозанат ми. Мувозанатлашган бозор.

Талаб ва таклиф . Нархларнинг мувозанат нарх атрофида тебраниши.

Бозорнинг монополлашганлик даражасига . Табиий монополия. Давлат — бозор муносабатлари   .

Давлат ва ма. Давлатнинг бош. Жисмоний шахс, юридик шахс. Соли. Ваколатли органлар. Пропорционал соли. Регрессив соли. Прогрессив соли. Соли. Тадбиркорлик ва ишлаб чи. Тадбиркорлик ва унинг асосий хусусиятлари.

Тадбиркорликнинг и. Тадбиркор ва унга хос хусусиятлар. Тадбиркорлик фаолиятининг турлари: ишлаб чи. Фирмалар ва уларнинг турлари. Эгаси якка шахс б. Уларнинг ташкилий асослари ва бир биридан фар. Акциядорлар жамияти.

Акциядорлар жамиятининг ташкилий тузилмаси. Оддий ва имтиёзли акциялар. Акциянинг номинал . Якка тартибдаги тадбиркорлик. Фирма очишнинг ташкилий й. Фирма низоми ва таъсис шартномаси.

Фирманинг мабла. Асосий ва айланма мабла. Амортизация ва амортизация ажратмаси. Фирманинг умумий харажатлари. Ялпи даромад, фойда ва зарар. Корхона даромади. Корхона фойдаси ва зарари.

И. Рентабеллик. Фирма фаолиятининг молиявий та. Соф фойда, рентабеллик. Фирмани тугатиш. Бозор шароитида бош. Wmi Код Активации тут. Корхонани бош. Менежмент   ва унинг вазифалари. Менежер ва жамоа . Менежернинг ра. 9- мавзу:   Маркетинг.

Маркетинг тушунчаси. Маркетинг тамойиллари ва ма. Маркетинг ташкилий тузилмалари. Маркетинг тад. Бозорни тад. Замонавий электрон ахборот технологиялари. Интернет тизими. Маркетингда режалаштириш ва олдиндан айтиш. Рекламанинг а. Реклама турлари.

Ишлаб чи. Табиатдаги мувозанат. Экология фани. Экологик муаммолар ва уларнинг келиб чи. Экология ва и. Давлат — табиат   .

Орол денгизи муаммоси. Давлат ва и. Давлатнинг и. Давлатнинг жамият олдидаги вазифалари.

Давлатнинг бозор иштирокчиси сифатидаги и. Давлат харажатлари.

Давлат бюджети. Давлат бюджетининг даромад ва харажат . Камомадли бюджет.

Давлатнинг фискал сиёсати. Банк тизими. Банкларнинг пайдо б. Марказий банк ва тижорат банклари. Банк кредити, кредит фоизи, фоиз ставкаси. Давлатнинг и. Буджет соли.

Давлатнинг пул–кредит сиёсати. Жисмоний шахслар. Юридик ва Жисмоний шахслар даромади. Юридик шахсларнинг соли. Жами даромадлар таркиби. Мол- мулк соли. Мол- мулк соли.

Юридик шахслардан олинадиган   мол- мулк соли. Мол- мулк соли. Мол- мулк соли. Мол- мулк соли. Жисмоний шахслардан олинадиган ер соли. Юридик шахслардан олинадиган ер соли. Акциз ва . Акциз солинадиган товарлар. Ялпи ички ма. Ялпи миллий ма.

Соф ички ма. Миллий даромад (МД). Номинал ЯИМ. 2. 0- мавзу: И. Инфляция ва ишсизлик (4 соат)2.

Инфляция ва унинг турлари. Пул массаси. Пулнинг айланиш тезлиги. Фишер тенгламаси. Пул муомаласи . Инфляция даражалари. Гиперинфляция. Инфалацияга . Ме. Банд, ишсиз ва ишчи кучига кирмайдиганлар.

Ишсизлик ва унинг турлари. Ишсизлик даражаси ва уни . Ишсизлик нафа. Савдо баланси. Нисбий устунлик назарияси. Экспорт. 2. 7- мавзу: Хал. Божхона божи. Протекционизм. Валюта курслари. Валюта курсини ани.

Валюта курси . 2. Жа. Ер юзида тинчликни са. Хомашё ва энергия тан. С. Барноев    1        2    И. А. Орипов    1        3- 4    .

З. Диёр    1        8     “Шамол Ботир” .

Миллий тилни й. Биз туркистонлилар миллий тилни са. Тилимизнинг ярмига арабий, форсий улангани камлик . Дуруст, бизларга . Боболаримиз й. Боболаримизга етуш. Бошимизга келадурган .

Шунинг учун: «К. Тилларнинг энг яхшиси с. Булбул каби сайраб турган бу тилни Уялмайин бу ? Болдай тотли, жондан азиз туркчани Тушунмайин, х?

Турк тилининг дон! Барча деди баробар: «Она тилим ! Барча деди баробар: «Она тилим!

Бир садо жа. Олам айтар: . Абут- Турк тарихдан балки бир . Дунёвий аламнинг тий. Элим, она тилим, ру. Маънавият уф. Шумерлар миххатига О. Мисли онг денгизида Заррин мавж б.

Араб имлоси б. Сени деб сар. Программа Расчета Норм Времени подробнее. Парвоз этиб назм аро, Осмонларга урдинг бош, Лекин тупро.

Ер дардлари шу ондан Сеники б. Ким неча йиллар янглиш Хал. Мен айтарман, “не бахтки, Омон . Шеърият осмонингда Ч. Лекин, одат, бо. Асил шоирларингни Хал.

Пешонангга та. Бугун сенда . Она тилим, жон тилим. Сенсиз мен с. Тилим туриб . Неча аждод, неча насллар Суйиб . Бир сатрига ташласангиз к. Лабларимга к. Har bir millatning dunyoda borlig’in ko’rsatadurgan oyinai hayoti til va adаbiyotidur . Qodiriylar, Cho’lponlar- u, Abdullolar, Sening qaytgan kuning men tug’ilgan yilim, Ona tilim, ey muqaddas Ona tilim.

Ирода Умарова. ОНА ТИЛИМOna tilim – yurak qatimdan Mehr bo.